Villkor

1. På  Reslust.se publicerar Medlemmar på eget ansvar ljud, text, bild, data och övrig information (nedan benämnt ”Meddelanden”). Meddelanden som lämnas på Reslust.se får inte strida mot dessa medlemsvillkor, lag, myndighetsanvisning eller god sed. Vidare får Meddelanden inte göra intrång i annans rätt, inklusive upphovsrätt, vara kränkande för enskild person eller företag eller riskera att medföra skada eller annan olägenhet för Fritidsresor eller tredje part. Reslust.se får inte användas för kommersiellt bruk. Meddelanden som lämnas ska vara personliga. Rena reklamtexter får inte förekomma.

2. Fritidsresor har rätt att omedelbart, (helt eller delvis) avlägsna eller inte vidarebefordra Meddelanden som strider mot dessa villkor eller som Fritidsresor inte anser vara lämpliga. Fritidsresor har även rätt att när som helst avsluta medlemskap på Reslust.se.

3. Reslust.se är en inspirationssite - ingen reklamationstjänst. Fritidsresor förbehåller sig rätten att ta bort direkta reklamationer och skicka dessa till kundtjänst. För klagomål avseende tredje part hänvisas till aktuell researrangör, flygbolag, hotell eller dylikt.

4. Om du som Medlem avregistrerar dig eller om Fritidsresor avslutar ditt medlemskap på Reslust.se, försvinner ditt konto, dock ej de Meddelanden som du skapat, om du inte manuellt går in och tar bort dessa.  Du kan när som helst avsluta ditt konto på Reslust.se genom att cancellera ditt medlemskap på profilssidan.

5. Du ansvarar för all användning av ditt användarnamn och lösenord och skall försäkra dig om att dessa inte hamnar i händer på obehöriga.

6. Reslust.se, såväl dess utformning, design som logotyper, är upphovsrättsligt skyddat material och kan dessutom vara skyddat genom andra immaterialrättsliga lagar och är därför förbjudet att kopiera. Det är även förbjudet att kopiera annan Medlems Meddelanden på Reslust.se eftersom även Meddelanden kan vara upphovsrättsligt skyddat material eller skyddat genom andra immaterialrättsliga lagar.

7. Meddelanden kan komma att användas i kataloger eller annat informationsmaterial från Fritidsresor. Medlemmens alias visas då tillsammans med Meddelandet. Bilder och fotografier från Medlemmar kommer inte att användas i kataloger eller annat informationsmaterial från Fritidsresor.

8. När du godkänner dessa villkor försäkrar du att uppgifterna du fyllt i är korrekta och fullständiga. Dina uppgifter kommer att sparas i vår databas och kommer att användas vid administration av Reslust.se och du kommer att få del av de erbjudanden som Fritidsresor från tid till annan erbjuder. Om du har kryssat i rutan [Jag vill gärna få e-post från Reslust.se med nyheter och erbjudanden] kommer Fritidsresor och eventuellt andra företag inom Fritidsresors företagskoncern att skicka marknadsföringsrelaterat material till dig. Du kan när som helst meddela Fritidsresor att du inte längre önskar ta del av sådant marknadsföringsmaterial. 

9. Medlemmar registreras i en för Reslust.se separat databas/register i enlighet med personuppgiftslagen (PuL). Då medlem samtyckt till registrering av person & kontaktuppgifter, används detta som koppling mellan Reslust.se och Fritidsresors kundregister. Uppgifterna behandlas internt för att effektivt kunna samordna erbjudanden och aktiviteter med våra samarbetspartners samt för marknadsförings/produktändamål.
Den som önskar att få information om vilka uppgifter som finns registrerade kan enligt §26 PuL ansöka om detta. Vänligen meddela Fritidsresor skriftligen eller gå in på Reslust.se om ni önskar rätta eller ta bort era uppgifter från medlemsregistret.

10. Du har rätt att få information om de uppgifter som är registrerade om dig som Medlem och möjligheten att rätta felaktiga uppgifter. Om du vill ha ett registerutdrag från vår databas, så kontaktar du oss via de kanaler som anges på Reslust.se.

11. Reslust.se tillhandahålls i regel 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Fritidsresor garanterar emellertid inte att Reslust.se skall fungera fritt från fel eller avbrott under ovanstående tid eller att Reslust.se i övrigt skall fungera eller leverera på något sätt eller i enlighet med önskemål eller instruktioner. Fritidsresor har alltid rätt att, utan särskilt angivet skäl, stänga Reslust.se för exempelvis service och uppgraderingar.

12. Du är ensam ansvarig för de Meddelanden du lägger upp på Reslust.se och att dessa Meddelanden inte strider mot dessa allmänna villkor, lag, författning eller god sed eller annars kränker annans rätt. Fritidsresor har inget ansvar för det material och de Meddelanden som publiceras och läggs upp på Reslust.se, vare sig detta material eller Meddelanden läggs upp eller förmedlas av Medlem, Reslust.se eller annan. Fritidsresor ansvarar heller inte för innehåll eller material som finns på andra webbsidor till vilka Reslust.se har länkar till, vare sig länkarna läggs upp av dig som Medlem, av Reslust.se eller annan. Fritidsresor eller annat bolag som ingår i samma grupp av företag som Fritidsresor ansvarar inte för någon skada som åsamkas dig på grund av användning av Reslust.se eller innehållet på Reslust.se.

13. Medlem ansvarar för all skada som  kan åsamkas Fritidsresor till följd av att Medlems användarnamn eller lösenord kommit till obehörigs kännedom.

14. Medlem är skyldig att på egen bekostnad försvara och hålla Reslust.se, Fritidsresor eller annan part skadeslös avseende förluster och kostnader som åsamkas sådan part till följd av anspråk från annan relaterat till Reslust.se eller innehållet på Reslust.se.

15. Fritidsresor förbehåller sig rätten att från tid till annan, ändra i dessa medlemsvillkor. Medlem ansvarar för att hålla sig uppdaterad med gällande villkor.